Dessa användarvillkor uppdaterades senast mars 2021.

Dessa användarvillkor (”Villkor”) är tillämpliga mellan dig som användare och PBM Sweden AB, org. nr. 556365-3681, (”PBM”), när du använder PBM:s webbplattform www.kbtflow.se (”Tjänsten”).

Genom att använda Tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och att du accepterar att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte accepterar dessa Villkor eller inte följer Villkoren får du inte använda Tjänsten.

1 TJÄNSTEN

Genom Tjänsten kan du göra beteendepsykologiska tester vars resultat utvisar relevanta självhjälpskurser som PBM erbjuder.

2 VILLKOR FÖR ATT BLI ANVÄNDARE

För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att bli bunden av Villkoren.

Du blir behörig att använda Tjänsten genom att din arbetsgivare tillhandahåller dig en personlig kod som denne har fått av PBM.

Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren och accepterar att dina personuppgifter behandlas i enlighet med PBM:s integritetsmeddelande.

3 REGISTRERING

För att använda Tjänsten måste du skapa ett konto. Registrering görs genom identifiering via BankID med ditt personnummer som identitetsbärare samt genom att fylla i den personliga kod som du har fått från din arbetsgivare. Inga andra uppgifter krävs för registrering.

4 TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

Tjänsten kan innehålla tredjepartsprogram, -webbplatser och -tjänster ("Tredjeparts-applikationer") för att tillhandahålla innehåll och/eller tjänster till dig, och publicera länkar i sina tjänster till webbplatser som underhålls av tredje part. Tredjeparts-applikationerna har sina egna användarvillkor och integritetsmeddelanden och din användning av dessa Tredjepartsapplikationer kommer att styras av och omfattas av sådana villkor och integritetsmeddelanden.

5 PBM:S ANSVAR OCH RÄTTIGHETER

Tjänsten tillhandahålls ”som den är” utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. PBM garanterar ingen specifik tillgänglighet eller kvalitet och ger inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Din användning av Tjänsten sker på egen risk.

PBM utvecklar Tjänsten kontinuerligt och Tjänsten kan därför komma att ändras löpande så som PBM anser nödvändigt. Ändringar kan till exempel innefatta nya funktioner eller ny användning och behandling av dina personuppgifter. PBM förbehåller sig rätten att ändra Tjänsten eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten så som PBM finner det lämpligt.

PBM äger rätt att, helt eller delvis, till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har PBM rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

6 ANVÄNDARENS ANSVAR OCH RÄTTIGHETER

PBM tillhandahåller Tjänsten till dig som slutanvändare. Under förutsättning att du följer Villkoren ger PBM dig en personlig, begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke-överförbar rätt och licens att använda Tjänsten för ditt personliga ändamål. Din användning av Tjänsten regleras av dessa Villkor.

Du får använda Tjänsten endast för privat bruk. Ditt konto är personligt och din användarbehörighet till Tjänsten får inte delas med andra.

7 AVSLUTA KONTO

Du kan närsomhelst välja att ta bort ditt konto med tillhörande information genom att välja “Avregistrera konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten och följa anvisningar, eller genom att kontakta PBM på annat sätt. PBM kommer då att radera eller avidentifiera samtliga dina personuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig i enlighet med vårt integritetsmeddelande.

8 UPPSÄGNING

PBM har rätt att säga upp avtalet med dig med omedelbar verkan om det finns skäl för misstanke om att du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka PBM eller tredje man skada. Vidare har PBM rätt att avsluta ditt konto om du har varit inaktiv i mer än 90 dagar.

9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter avseende Tjänsten tillhör PBM eller PBM:s leverantörer och/eller licensgivare. Detta innefattar bland annat upphovsrätt, designrättigheter, varumärken, företagshemligheter, patent och know-how, oavsett om de förutsätter registrering eller inte. Dessa Villkor upplåter inte några immateriella rättigheter till dig.

10 PERSONUPPGIFTER OCH TEKNISKA SKYDDSÅTGÄRDER

PBM är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter inom ramen för din användning av Tjänsten i enlighet med tillämplig lagstiftning och all behandling omgärdas av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vårt integritetsmeddelande.

11 ÄNDRING AV DESSA VILLKOR

PBM förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. Ändringar meddelas senast trettio (30) dagar innan ändringarna börjar gälla. Genom att fortsätta använda Tjänsten godkänner du de nya villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren behöver du höra av dig till oss på nedan kontaktuppgifter. I så fall kommer de villkor du godkände när du registrerade dig att fortsatt vara tillämpliga.

12 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa Villkor. Eventuella tvister som uppstår med anledning av dessa Villkor skall avgöras i svensk domstol, med undantag för dess lagvalsregler.

13 KONTAKT

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor.

PBM Sweden AB, org. nr. 556365-3681

Linnégatan 14

114 47 Stockholm

E-postadress: info@pbm.se

Observera att produkten FLOW är avsedd som hjälpmedel för insikt om vad som generellt kan leda till stress, ångest och övriga tillstånd som beskrivs. Denna produkt är inte avsedd som individuellt diagnosverktyg. Frågor runt diagnos och behandling skall alltid ställas till läkare. Vid behov av vård skall läkare alltid kontaktas.