Vad gör du om dina medarbetare inte verkar må bra?

Erik Pettersson och Alette Hellström, PBM

Erik Pettersson och Alette Hellström, PBM

Forskning visar att tjugo procent av individerna på svenska arbetsplatser lider av psykisk ohälsa, en siffra som nu tycks stiga till följd av pandemins isolering och ökade arbetsbelastning bland stora grupper arbetstagare. Tyvärr är det allt för få som söker hjälp i tid vilket leder till större konsekvenser för både individer och organisationer. Psykologerna Erik Pettersson och Alette Hellström berättar vad du kan göra i förebyggande syfte – och hur du agerar om du misstänker att en medarbetare inte mår bra.

Erik Pettersson och Alette Hellström är båda legitimerade psykologer och organisationskonsulter på PBMs enhet Hållbart Arbetsliv i Östergötland. Tillsammans arbetar de med frågor kring förebyggande av psykisk ohälsa och utbildar organisationer om hållbar prestation. Vi inleder med att tala om vad ett försämrat mående kan innebära i arbetslivet.

 – Psykisk ohälsa kan ofta leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och lägre stresströskel. Därmed är det naturligt att vår arbetsprestation påverkas både avseende kvalitet och tid eftersom uppgifterna kräver mer energi av oss än vanligt, förklarar Erik. Alette fyller i:

 – Om en medarbetare inte mår bra kan det även komma att påverka arbetsbelastningen bland övriga i teamet. Jag skulle önska att det psykiska måendet fick en lika självklar plats som det fysiska när det kommer till friskvårdsarbetet.

Uppmärksamma och agera
Det är viktigt att ha förståelse för att psykisk ohälsa kan ta sig en mängd olika uttryck. Som arbetsgivare bör du vara uppmärksam på förändrade beteenden överlag när du misstänker att något inte står rätt till.

– Personen i fråga kanske engagerar sig mindre än vanligt i något, som att sällan delta vid fikaraster utan istället smyga sig undan. Sociala sammanhang som kräver interaktion och för med sig många sinnesintryck kan upplevas påfrestande. Individen kan också glömma bort saker eller komma sent vid upprepade tillfällen. Vi får mycket information från hur vi beter oss och vad vi säger, beskriver Erik. 

Många chefer känner sig osäkra kring hur de ska hantera situationer när en medarbetare visar tecken på försämrat mående – men det finns råd och det är viktigt att göra en insats.

– Visa att du bryr dig. Du kan föreslå att ta ett samtal med din medarbetare på ett mer avslappnat sätt som gör det lättare för personen att öppna upp sig. Välj exempelvis en promenad istället för att sitta öga mot öga vid ett bord som för många höjer stressnivån, säger Alette. Erik instämmer:

– Våga lyfta det, ibland behöver du boka en träff för att det ska bli av. Var tydlig med din egen upplevelse och förklara varför det du märkt av gjort dig orolig. Ställ sedan många öppna frågor. Du kan träna dig själv på detta, det finns utbildningar i svåra samtal. 

Rätt insats i rätt tid
Det bästa vore om fler arbetsplatser inför förebyggande initiativ mot psykisk ohälsa som ett naturligt inslag. Genom att etablera en strategi finns mycket att vinna, både för individen och organisationen i stort. 

– För det första; prata om psykisk ohälsa. Lyft att det är helt normalt att må dåligt och att måendet varierar i perioder men att det är viktigt att ta hjälp om det pågår under en längre tid, berättar Erik.

Nästa steg handlar om att analysera hur just ni hanterar psykisk ohälsa på bästa sätt. Alette förklarar:

– När vi är stressade tappar vi den logiska förmågan, därför behöver vi ha en strategi på plats innan det går för långt. Låt varje individ få tillfälle att reflektera över när det är läge att flagga och stimulera till en handlingsplan. Någon kanske är i behov av att få in mer träning i vardagen medan en annan behöver lära sig att säga nej eller sluta jobba under helger. Det är också viktigt att kartlägga medarbetarnas olika behov av uppföljning. Vissa föredrar korta avstämningar och andra längre, vissa vill uttrycka sig i skrift medan andra vill ha ett möte. Genom att lära känna oss själva kan vi registrera tecken på psykisk ohälsa och agera i tid. För att underlätta detta arbete inom organisationer har vi tagit fram en digital tjänst, Flow.

Flow ger arbetsgivare förutsättningar att erbjuda sina medarbetare enkla, effektfulla verktyg. Medarbetaren får anonymt besvara frågor för att bilda sig en uppfattning om sin hälsa och erbjuds anpassade självhjälpsprogram. Genom att integrera den strategiska tjänsten i organisationens rutiner kan arbetsgivaren arbeta proaktivt för ökat välmående.

Erik avslutar:

– Att må dåligt är inget misslyckande, det är en del av att vara människa. Bana väg för ett accepterande klimat genom att tala om psykisk ohälsa.