Arbetsgivarens ansvar vid psykisk ohälsa

Att arbetsgivaren har ansvar för att främja en god arbetsmiljö och verka för att minska arbetsrelaterad stress, vet de flesta om. Men vad behöver och kan arbetsgivaren göra om en medarbetare mår dåligt? Och hur ska en arbetsgivare egentligen agera för att upptäcka tidiga symptom på psykisk ohälsa?

Det är inte alltid helt lätt att upptäcka om någon lider av psykisk ohälsa. Många bär den psykiska ohälsan inombords, medan andra har lätt att öppna upp och berätta för andra när det är något som inte står rätt till. Faktum är att 20 procent av Sveriges arbetstagare lider av psykisk ohälsa – utan att arbetsgivaren vet om det.

Tidiga signaler på psykisk ohälsa

På Flow arbetar vi enligt devisen ”rätt insatser i rätt tid” och erbjuder en digital tjänst som ger individen möjlighet att besvara frågor om sin psykiska hälsa regelbundet, helt anonymt. Tjänsten går att använda oavsett hur stor ditt företag eller din organisation är.

Att som arbetsgivare kunna uppmärksamma tidiga signaler på psykisk ohälsa är många gånger avgörande. Vanliga tecken på att någon mår dåligt kan vara följande:

  • ökad sjukfrånvaro
  • märkbart sämre prestationsförmåga
  • försämrade kognitiva förmågor såsom minne och koncentration
  • nedstämdhet
  • att man håller sig undan och isolerar sig
  • utmattning och konstant trötthet
  • problem med att passa tider
  • humörsvängningar
  • man kan få svårt att uppleva humor

Att inte kunna styra sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk och att inte finna balans mellan privatliv och arbetsliv kan även detta påverka den psykiska hälsan negativt, något som Arbetsmiljöupplysningen lyfter i en artikel om psykisk ohälsa.

Som arbetsgivare är det viktigt att ha något att luta sig mot när man bedriver ett arbete för att förebygga psykisk ohälsa på den egna arbetsplatsen. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har utformat ett antal riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen, som ger vägledning i arbetssätt och metoder för att utreda och arbeta med åtgärder vid psykisk ohälsa.

Arbetsmiljöverket har även de föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, som reglerar allt från kunskapskrav, mål och arbetsbelastning till arbetstid och kränkande särbehandling.

Det viktigaste man som medmänniska och arbetsgivare kan göra, är att våga fråga och visa att man bryr sig genom att lyssna. Detta är bland annat något som Folkhälsomyndigheten skriver om. Vidare är myndighetens råd och tips att man måste ha tålamod och respektera om det är någon som faktiskt inte vill prata, men att man finns där om personen ändrar sig.

arbetsgivarens-ansvar-vid-psykisk-ohalsa

Vad kan min arbetsgivare göra?

Som medarbetare som lider av psykisk ohälsa bör du vända dig till din närmaste chef och berätta hur du mår. Alla arbetsplatser har sina sätt att arbeta mot psykisk ohälsa, och för många står det högt på agendan att öka medvetenheten samt kunskapen om psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Medarbetarsamtal kan vara nyckeln till att prata om psykisk hälsa och ohälsa. Här kan medarbetaren till exempel ta upp om det är svårt att finna balans mellan jobb och fritid, eller om det är något annat som tynger en. Viktigt är att en medarbetare som lider av psykisk ohälsa, känner att man blir respektfullt bemött och lyssnad på.

En arbetsgivare kan bland annat motverka psykisk ohälsa genom att uppmuntra till motion, kommunicera om möjligheterna till stöd (exempelvis genom att erbjuda psykologhjälp), eller genom att ha bestämda rutiner kring vilka åtgärder som vidtas vid någon typ av kränkande särbehandling. Ett annat sätt att motverka psykisk ohälsa kan vara att ge medarbetaren större kontroll över de egna arbetsuppgifterna. För stor arbetsbörda med lite egen kontroll samt att ha för mycket att göra kan leda till en negativ påverkan på den psykiska hälsan. Givetvis ligger här ett ansvar även hos medarbetaren att våga säga ifrån när arbetsmiljön eller arbetsbördan påverkar hälsan negativt.

När psykisk ohälsa påverkar arbetsgruppen

Glöm inte att psykisk ohälsa hos en medarbetare ofta kan påverka hela arbetsgruppen. Arbetsgivaren bör kunna erbjuda stöd till andra individer om kan behöva arbeta hårdare när en kollega till exempel försvinner på sjukskrivning för en tid. Sammanfattningsvis bör alla arbetsgivare arbeta systematiskt för att förebygga all typ av psykisk ohälsa. Du som drabbats och som mår dåligt – våga prata, och våga be om hjälp.

Flows digitala app

Vill du veta mer om hur du som arbetsgivare kan fånga upp psykisk ohälsa i tid och ge både dig själv och varje medarbetare individanpassad hjälp, oavsett hur stor din organisation är?

Flow är en helt digital tjänst som ger individen möjlighet att screena sin psykiska hälsa helt anonymt, och genom kvalitativa självhjälpsprogram påbörja arbetet med att må bättre.

Kontakta oss redan idag för en genomgång av appen.

flow_sjalvhjalpskurser